energimaerke kridt v2

Salgs- og leveringsbetingelser

Indledning

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne.

Priser

Selskabet har til enhver tid ret til at ændre sine priser/prislister. Medmindre anden aftale træffes, finder salg sted i henhold til den prisliste, som er gældende på ordrebekræftelsens dato. Alle priser opgives eksklusiv moms og/eller andre afgifter og ekspeditionsgebyr. Fragt vil ligeledes blive pålagt prisen ved de ordrer, hvor en samtidig leverance med papirisolering ikke finder sted.

Prisangivelser sker under forbehold for strejke, lock-out, statsindgreb og andre forhold herunder force majeure.

Opgivne priser ab selskabets lageradresse og er eksklusive merværdiafgift og forsendelsesemballage og er baseret på de ved tilbuddets afgivelse herskende prisforhold for materialer, arbejdslønninger og transportudgifter. Priserne er ligeledes baseret på de ved tilbuddets afgivelse gældende valutakurser og kan således reguleres i forhold til ændringer i pris- og valutaforhold.

Levering

Leveringer sker kun efter godkendelse af fremsendte ordrebekræftelse på mail.

Leveringer er fragtfrie, så længe der som minimum bestilles 10 paller ab selskabets lager med fragtmand. Ved mindre leveringer tilkommer et ekspeditionsgebyr på 2.500,- + moms pr. gang.
Levering af 34 paller ab fabrik i Østrig, er fragtfrie og leveres af det speditionsfirma selskabets leverandør måtte finde passende.

Selskabet er ikke ansvarlig for transportskader ved leveringer direkte ab fabrik. Her gælder (EXW) INCOTERMS 2010. Ved leverancer ab lager med fragtmand er fragtfirmaet ansvarlig for evt. transportskader.

Hvor der er truffet aftale om levering på købers adresse eller andet af køber anvist sted, leveres varen så nær brugsstedet, som en lastvogn efter chaufførens skøn kan køre uden fare for at køre fast eller beskadige køretøjet eller omgivelserne.

Der leveres udelukkende på fast underlag ved leveringer fra selskabets lager. Dvs. det skal være muligt at køre med palleløfter ved aflæsning af paller. Ellers er chaufføren berettiget til at aflyse aflæsning på det anviste sted. Omkostninger herved dækkes af køber.

Ved leveringer direkte ab fabrik i Østrig skal der anvendes truck til aflæsning af materialet. Køber står alene for aflæsningen af materialet.

Køber er forpligtet til at foretage kontrol af de modtagne varer og stille fornødent mandskab til rådighed for aflæsning.

Køber skal straks ved modtagelsen, og inden varen tages i brug eller bearbejdes, gennemgå de leverede varer for at sikre sig, at disse er mangelfri.

Reklamationer eller mangler må fremsættes straks og absolut senest 8 dage efter varens levering på købers plads for at kunne tages til følge.

Udgifter ved eventuel ventetid i forbindelse med aflæsning på købers adresse eller andet af køber anvist sted, dækkes af køber, ligesom køber dækker eventuelle omkostninger, der følger af, at køber ikke kan modtage varerne til det aftalte leveringstidspunkt.

 

Forsinkelse/leveringstid

Leveringstid for leverancer ab fabrik / 34 paller er forudsat til 14 dage. I perioder med mange helligdage kan leveringen være forsinket. Leveringstid for leverancer ab lager Esbjerg eller Næstved / 10-19 paller er forudsat til 5 hverdage. I perioder med mange helligdage kan leveringen være forsinket.

Den angivne leveringstid er omtrentlig og med forbehold af forsinkelse som følge af strejker, lock-out, krig, mobilisering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, transporthindringer, restriktioner af drivkraft, ildsvåde, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører eller årsager udenfor selskabets kontrol, og leveringstiden vil påkommende tilfælde være at udskyde med et til hindringens varighed svarende antal dage. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig.

Såfremt leveringstiden er angivet som et bestemt antal dage eller uger, regnes perioden fra det tidspunkt, da selskabet har modtaget samtlige de for ordrens udførelse nøjagtige oplysninger fra Køber. Såfremt Køber ikke opfylder eventuelle forfaldne betalingsbetingelser, udskydes leveringstiden med et tidsrum svarende til forsinkelsen af den pågældende betaling.

Såfremt en leverance fra selskabet bliver forsinket, og selskabet modtager meddelelse herom fra Køber, eller såfremt selskabet finder det forventeligt, at dette ikke kan levere til den aftalte leveringstid, skal selskabet inden rimelig tid, give køberen meddelelse herom med angivelse af årsagen til forsinkelsen samt fastsættelse af en tillægsperiode af en rimelig varighed inden for hvilken, leveringen vil finde sted.

Såfremt køberen finder det forventeligt, at han ikke vil være i stand til at modtage leverancen til den aftalte leveringstid, skal køberen uden ugrundet ophold give selskabet meddelelse herom med angivelse af årsagen hertil og et tidspunkt, hvor køberen vil kunne modtage leverancen.

I forbindelse med manglende modtagelse af leverancen på grund af køberens forhold, kan selskabet fastsætte en periode af en rimelig varighed, indenfor hvilken køberen skal modtage leverancen. Såfremt køberen ikke modtager leverancen inden udløbet af en sådan periode, kan selskabet hæve parternes aftale helt eller delvist.

Endvidere er selskabet berettiget til en konventionalbod svarende til 5 % af købesummen. I tilfælde af at selskabet påføres et tab på mere end 5 % af købesummen, skal køberen endvidere holde selskabet skadesløs for et sådan tab.

I tilfælde af væsentlig forsinkelse er køber berettiget til at hæve ordren.

Hvis køber hæver ordren i henhold til punkt 4.8. har han krav på erstatning fra selskabet for de meromkostninger, der er påført ham ved anskaffelse af tilsvarende vare fra anden side. Erstatningen kan dog ikke overstige fakturaværdien af den forsinkede leverance.

Køber har ikke ud over det i punkt 4.9. nævnte ret til nogen erstatning i anledning af selskabets forsinkelse. Dette gælder uanset om køber hæver eller fastholder købet.

Såfremt køberen som følge af sine egne forhold ikke modtager leverancen til den aftalte leveringstid, skal køberen betale den del af købesummen, som forfalder på leveringstidspunktet, som om levering havde fundet sted.

Indeholder parternes aftale bestemmelser om foretagelse af flere leverancer eller sker leverancen i form af delleverancer, finder ovennævnte bestemmelse anvendelse på hver enkelt leverance.

Betaling

Selskabets betalingsbetingelser er anført på faktura. Hvis ingen betalingsbetingelser er anført gælder følgende: Netto kontant senest 8 dage efter fakturadato. Ved leveringer ab fabrik i Østrig er betalingsbetingelser netto 21 dage.

Erlægger køberen ikke betaling i rette tid, er sælger berettiget til at fordre renter af det skyldige beløb med 2 % pr. påbegyndt måned af den til enhver tid værende saldo, fra tiden fra faktura dato og til betaling sker.

Hvis købers betalingsevne efter aftalens indgåelse efter leverandørens skøn forringes væsentligt, kan der forlanges kontant forudbetaling eller sikkerhedsstillelse.

Køber er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen til sikkerhed for opfyldelse af en evt. forpligtelse i medfør af pkt. 4.1. ligesom en forsinkelse af en uvæsentlig del af leverancen heller ikke berettiger køberen til udeladelse af at erlægge den fulde betaling i henhold til de trufne aftaler.

Dersom varer, der ifølge aftale eller kontrakt skal leveres til bestemt tid, ikke rettidigt aftages af køber, kan selskabet efter eget valg lade varerne bortsælge for købers regning, efter advis til køber, eller oplægge varerne for købers regning, således at køber skal betale de med oplagringen forbundne omkostninger. Uanset forsinkelse ved modtagelsen er køber under alle omstændigheder forpligtet til ved forfaldstid at erlægge den stipulerede betaling.

Ved oplagring henligger varerne for købers risiko.

Uanset ovenstående anses betaling først for at have fundet sted, når hele det udestående beløb er uigenkaldeligt krediteret på selskabets konto.

I ethvert tilfælde af for sent betaling fra køberens side, kan selskabet efter eget skøn midlertidigt suspendere opfyldelsen af sine forpligtelser i henhold til parternes aftale, indtil betaling er erlagt fuldt ud. Selskabet er ved forsinkelse med betaling berettiget til at holde varer tilbage for andre indgåede aftaler, så længe betaling ikke er indgået.

Ejendomsforbehold

Selskabet bevarer ejendomsretten til det solgte, indtil fuld og endelig betaling er erlagt.

Returemballage

Kasser eller anden emballage, som debiteres særskilt, vil ikke blive krediteret.

Papirisoleringen leveres på engangspaller, hvorfor engangsemballage er inkluderet i aftalte priser og godtgøres ikke ved eventuel returnering.

Returnering

Varer tages kun retur efter aftale. Kreditering vil i så fald ske med et samtidig aftalt beløb.  

Specielt fremskaffede varer (skaffevarer) samt specielt tilvirkede varer tages ikke retur. 

Produktansvar

For sådanne skader, som umiddelbart er omfattet af loven produktansvar, gælder lovens bestemmelser.

For så vidt angår produktansvar, der ikke er omfattet af ovennævntes lovs bestemmelser gælder følgende begrænsninger;

Selskabet er kun ansvarligt for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldtes fejl eller forsømmelse begået af selskabet eller andre, som selskabet har ansvaret for.

Selskabet er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materialet er i køberens besiddelse. Selskabet er heller ikke ansvarligt for skade på produkter, der er fremstillet af køberen eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er selskabet ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade.

Selskabet er ikke ansvarligt for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab, hvad enten kravet er pønalt begrundet eller ej.

I den udstrækning selskabet måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køberen forpligtet til at holde selskabet skadesløs i samme omfang, som selskabets ansvar er begrænset efter de tre foregående punkter.

Disse begrænsninger i selskabets ansvar gælder ikke, hvis det har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden part herom.

Selskabet og køberen er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af materialet.

Almindelig ansvarsbegrænsning

I det tilfælde hvor selskabets leverandør eller tredjemand har et ansvar overfor selskabet for forsinkelse eller mangler, kan selskabets ansvar ikke –uanset eventuel påvist uagtsomhed- omfatte dagbøder, driftstab, tidstab eller andet indirekte tab, hvad enten ansvaret måtte støttes på almindelige erstatningsregler eller- grundlag.

Retsregler

I det omfang, hvori parternes mellemværende ikke er reguleret ved ovenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser, skal dansk rets almindelige regler finde anvendelse. Medfører dansk international privatret, at andre landes ret skal finde anvendelse, medfører nærværende salgs- og leveringsbetingelser at danske regler fortsat skal finde anvendelse.

Alle tvistigheder mellem køber og sælger afgøres ved Retten i Esbjerg.

Vedtagelse

I forbindelse med indgåelse af ordre er denne salgs- og leveringsbetingelser gældende.